logo  सोमवार,३ वैशाख,२०८१(Monday,15 April,2024 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG


नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वनस्पति विभाग

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,इलाम

आ. व. २०७६/२०७७ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.न. बिबरण व.उ.शी.न . खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति /संस्था बिल / निबेदन प्राप्त मिति/समय रकम कैफियत आपलोड मिति/समय
No Records available.

नोट: माथि उल्लेखित विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।