logo  आइतवार,२२ माघ,२०७९(Sunday,5 February,2023 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG
Published Date Category Title Description Download
2023-01-04 सूचनाहरु रिसर्च र्इन्टर्न सिफारिस सम्वन्धमा

रिसर्च र्इन्टर्न सिफारिस सम्वन्धमा

image
2022-12-28 सूचनाहरु Research Intern_Interview Notice_ 079
जो जससँग सम्बन्ध राख्दछ ।
तोकिएको स्थान, मिति र समयमा मात्र स्वीकृत Research Intern आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता हुने भएकोले अन्तर्वार्ता हुने समय भन्दा १ घण्टा अगाडि उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ ।
image
2022-12-21 सूचनाहरु रिसर्च इन्टर्न दरखास्त फाराम

सूचनामा माग गरिएको विवरण तथा कागजात इमेल dpromakwanpur@gmail मार्फत पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ । Short listed भएमा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुँदा सक्कल प्रमाणित कागजात साथ उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

image
2022-12-20 सूचनाहरु Research Intern Call Notice_079

Research Intern Call Notice_079

image
2022-12-20 सूचनाहरु ebid LOI

ebid LOI

image
2022-10-14 सूचनाहरु बोलपत्र अाह्यवानको सूचना

बोलपत्र  अाह्यवानको सूचना

2022-07-06 सूचनाहरु वन नियमावली २०७९ बमोजिम वनस्पति उद्यानहरुमा शुल्क व्यवस्थापन गरिएको सूचना

वन नियमावली २०७९को प्रावधान अनुसार वनस्पति उद्यानहरुको शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था

image
2022-02-25 सूचनाहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

image
2022-02-11 सूचनाहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

image
2022-02-07 सूचनाहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना 

image