logo  सोमवार,३ वैशाख,२०८१(Monday,15 April,2024 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

क्र.स. सेवाहरु पेश गर्नुपर्ने कागजात लाग्ने समय शुल्क जिम्मेवार कर्मचारी वैकल्पिक कर्मचारी सिकायत सुन्ने अधिकारी
१. वनस्पतिहरुको नमुना पहिचान निवेदन / नमुना फूल, फल समेतको प्राप्त भएको मितिदेखि एक महिना निःशुल्क सहायक वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति सहायक अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख
२. प्राविधिक सेवा            
क.  जडीबुटी खेती प्रविधि सम्बन्धी जानकारी मौखिक लिखित प्राप्त भएको मितिदेखि ३ दिन निःशुल्क सहायक वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति सहायक अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख
ख. जडीबुटी नर्सरी प्रविधि सम्बन्धी जानकारी हस्तान्तरण मौखिक लिखित सोहि दिन निःशुल्क सहायक वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति सहायक अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख
जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पतिहरुको तेल प्रतिशत निर्धारण निवेदन  नमुना प्राप्त भएको मितिदेखि ७ दिन निःशुल्क सहायक वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति सहायक अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख
३. गुणस्तरीय जडीबुटी विरुवा वितरण निवेदन समय अनुसार शुल्क:
निःशुल्क
फिल्ड प्रमुख हेड फिल्ड असिस्टेन्ट अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख
४. सूचना प्रवाह र प्रचार प्रसार सामग्री वितरण मौखिक लिखित त्यसै दिन/आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सूचना अधिकारी वनस्पति सहायक अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख
५. अवलोकनकर्ताहरुलाई उद्यान भ्रमण र जडीबुटी तथा वनस्पतिहरुको पहिचान,महत्व र उपयोगिताबारे जानकारी मौखिक लिखित पूर्वजानकारी गराएमा तुरुन्तै निःशुल्क सहायक वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति सहायक अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख